Messe „Viva Touristika“ mit neuem Motto: „Boot, Reisen, Caravan“